Du er her: >

Ekstraordinær generalforsamling - vedtægtsændringer

HOSPICE FORUM DANMARK

Generalforsamlingsreferater fra d. 10. maj 2003 i Odense samt nye vedtægter

img_malene.jpg

Referent: Malene Meinertsen, Slagelse
Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling (2 punkter: Valg af dirigent og beslutning om nye vedtægter i h.t. udsendt forslag fra bestyrelsen - udsendt 18.04.2003)

Ad. 1: Advokat Jacob Elverum, Odense, blev af bestyrelsen foreslået og af forsamlingen valgt til dirigent. Dirigenten startede med at fastslå generalforsamlingens lovmæssige indvarsling og beslutningsdygtighed – og opnåede generalforsamlingens accept heraf.

Ad. 2: Der var af bestyrelsen fremsat ønske om et par mindre ændringer i det før generalforsamlingen udsendte forslag til nye vedtægter – disse ændringer blev diskuteret og det endte med vedtagelse af følgende ny § 4:

4. Medlemskredsen
4.1. Som aktiv-medlem kan optages lokale hospice-støtteforeninger, hospiceforberedende grupper og etablerede hospicer, der ønsker at tage medansvar for foreningens arbejde.

Medlemskab af den lokale forening/gruppe eller bestyrelse betyder automatisk medlemskab af Hospice Forum Danmark.

4.2. Som personligt medlem kan optages enkeltpersoner, der ønsker at støtte foreningens formål og virke.

4.3. Som passiv-medlem kan optages institutioner/ organisationer – herunder andre beslægtede landsforeninger.

Personlige medlemmer og Passiv-medlemmer har møde- og taleret på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder, men ikke stemmeret.

4.4. Medlemskab er gældende, når ansøgning herom er godkendt af bestyrelsen, og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Udmeldelse sker med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.


Disse ændringer medførte konsekvensrettelser i den foreslåede § 9 og efter et par mindre justeringer foreslået af bl.a. Poul Bjerregaard fra Holstebro blev man enige om følgende § 9, der her gengives i den vedtagne ordlyd:

9. Økonomi og regnskab
9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opstilles i overensstemmelse med herom gældende regler og skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

9.2. Foreningens økonomi baseres på sponsorstøtte, og gaver samt medlemskontingenter, der fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter evt. gebyrer, herunder indmeldelsesgebyr.

Aktiv-medlemmer betaler et aktiv-kontingent, fastsat af generalforsamlingen.

Kontingent for Personlige medlemmer og Passiv-medlemmer fastsættes ligeledes af generalforsamlingen.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, med en enkelt ændring forslået fra forsamlingen, blev ved håndsoprækning vedtaget.

(En enkelt støtteforening stemte imod forslaget).

De endelige og af generalforsamlingen godkendte vedtægter er underskrevet af generalforsamlingens dirigent, advokat Jacob Elverum, Odense

Herefter afsluttedes den ekstraordinære generalforsamling og der fortsattes straks herefter med ordinær generalforsamling i h.t. de ny bestemmelser i de netop vedtagne vedtægter, således som foreslået i indkaldelsen af 18. april 2003.


Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 i Odense

img_sponsorat01.gif

HOSPICE FORUM DANMARK
 
Beslutningsreferat fra den 1. ordinære generalforsamling d. 10. maj 2003:

Dagsorden:
(11 punkter i h.t. til indkaldelsen af 18. april 2003)

Ad. 1: Dirigent Jacob Elverum, advokat (fortsatte) – idet generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed allerede var konstateret under den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart forinden.

(Der var repræsenteret i alt 39 stemmer af 50 mulige i h.t. til de nye vedtægter).

Ad. 2: Bestyrelsens formand Ole Bang aflagde formandsberetning for første foreningsår omfattende perioden fra 15.09.2001 til 31.12.2002. Beretningen blev godkendt.

Ad. 3: Kasserer Arne Skipper fremlagde årsregnskabet og oplæste revisionspåtegningen, der var uden forbehold. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4: Bestyrelsen forelagde budget 2003 og forslaget til kontingent blev vedtaget.

Ad. 5: Ingen indkomne forslag.

Ad. 6: Ole Bang blev genvalgt til formand uden modkandidat.

Ad. 7: Der var efter den skriftlige afstemning genvalg til de fire bestyrelses medlemmer: Ester Larsen, Knud Ole Pedersen, Aja Høj-Nielsen og Arne Skipper.

Til bestyrelsen nyvalgtes Alf Mulnæs samt Else Marie Lerche, idet bestyrelsen efter de nye vedtægter omfatter i alt 7 medlemmer mod tidligere 5.
Konstituering finder sted efter generalforsamlingen.

Ad. 8: Som suppleanter valgtes: 1. Suppleant: Doris Stenver (Roskilde),
2. Suppleant: Lene Rysserø (Snertinge)

Ad. 9: Genvalg af revisor: Statsautoriseret revisor Tom Eriksen, Deloitte & Touche, Esbjerg

Ad. 10: Genvalg af revisorsuppleant, City Revision, statsautoriserede revisorer, Århus

Ad. 11: Ingen markeringer ved eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.45

Referat: Malene Meinertsen, Slagelse, d. 13. maj 2003

Tiltrådt af dirigenten:

Advokat Jacob Elverum, Odense d. 19. maj 2003

De nye vedtægter - vedtaget i Odense 10. maj 2003

Vedtægter fra 10. maj 2003
HOSPICE FORUM DANMARK

img_sponsorat01.gif

1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er:

HOSPICE FORUM DANMARK

1.2. Foreningens adresse er: c/o formanden.

2. Formål
Foreningen er en organisation, der målrettet arbejder på at udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. De frivilliges indsats er et bærende element i foreningens arbejde.

3. Mål og opgaver
3.1. Foreningens mål er at medvirke til etablering af mindst ét hospice i hvert amt i Danmark med henblik på, at disse kan drives som selvejende institutioner (non profit).

3.2. Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser og fungere som faglig støtteorganisation for hospicer og hospiceforberedende grupper i hele landet.

3.3. Foreningen skal i relation til det politiske system og offentligheden på landsplan støtte den totale palliative indsats, herunder medvirke ved:

- Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,
- Uddannelse, formidling, forskning samt
- Fortsat udvikling af hospice-kulturen.

3.4. Foreningen skal samle og formidle viden og erfaring om palliativ indsats og hospice-tilbud.

4. Medlemskredsen
4.1. Som aktiv-medlem kan optages lokale hospice-støtteforeninger, hospiceforberedende grupper og etablerede hospicer, der ønsker at tage medansvar for foreningens arbejde.

Medlemskab af den lokale forening/gruppe eller bestyrelse betyder automatisk medlemskab af Hospice Forum Danmark.

4.2. Som personligt medlem kan optages enkeltpersoner, der ønsker at støtte foreningens formål og virke.

4.3. Som passiv-medlem kan optages institutioner/ organisationer – herunder andre beslægtede landsforeninger.

Personlige medlemmer og Passiv-medlemmer har møde- og taleret på foreningens generalforsamlinger og medlemsmøder, men ikke stemmeret.

4.4. Medlemskab er gældende, når ansøgning herom er godkendt af bestyrelsen, og indmeldelsesgebyr er indbetalt. Udmeldelse sker med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

5. Generalforsamling
5.1. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes af bestyrelsen én gang årligt med 3 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen sker skriftligt til medlemmerne og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

5.2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent m.m. på baggrund af forelagt budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

5.3. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres til formanden senest 1. april.

5.4. Aktiv-medlemmer kan tilmelde det ønskede antal deltagere til generalforsamlingen. Samtidig indberettes om medlemstal pr. 1. januar.

For afstemninger gælder følgende regler:
- Hver lokal støtteforening og hospice-forberedende gruppe har 2 grundstemmer plus 1 stemme pr. påbegyndt 300 medlemmer
- Hver hospice-bestyrelse har 2 stemmer
- Medlemmer af den indtil generalforsamlingen siddende bestyrelse har 1 stemme hver

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som ikke må være mere end 1 måned gammel. En fuldmagtshaver (max. en pr. Aktiv-medlem) kan højst repræsentere 3 stemmer

6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst halvdelen af foreningens aktiv-medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

6.2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

6.3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

7. Foreningens organisation og ledelse
7.1. Hospice Forum Danmark ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der varetager foreningens anliggender mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2. Forslag til kandidater fremsættes af medlemmer og af den siddende bestyrelse . Valgbare er personer, som er indstillet af aktiv-medlemmer eller af den siddende bestyrelse.

På generalforsamlingen vælges ved direkte valg en formand (for 1 år), 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og 2 suppleanter (for 1 år) blandt de foreslåede kandidater. Genvalg kan finde sted.

Den nyvalgte bestyrelse vælger umiddelbart derefter 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år) blandt de ikke-valgte kandidater, idet der herved skal tilsikres en hensigtsmæssig fordeling på landsdele, på hospice-projekter og på faglig baggrund.

Overgangsbestemmelse:
I 2003 vælges efter samme regler yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. (NB: Denne bestemmelse gjaldt kun til den ordinære generalforsamling fandt sted d. 10. maj 2003)


7.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær i umiddelbar forlængelse af valget på generalforsamlingen.

7.4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, i dennes forfald af næstformanden.

7.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede efter forudgående skriftlig indkaldelse med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

7.6. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

7.7. Over det på bestyrelsesmødet foretagne føres referat, der forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

7.8. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at ekskludere medlemmer, såfremt særlige grunde taler herfor.

8. Tegningsforhold og hæftelse
8.1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

8.2. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller i hans fravær af næstformanden, begge i forening med et bestyrelsesmedlem.
Der kan meddeles prokura.

8.3. Foreningen hæfter kun med egen formue tilvejebragt ved indkomne kontingenter eller donationer ydet af ikke-medlemmer, der ønsker at støtte foreningens formål og virke.

9. Økonomi og regnskab
9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet opstilles i overensstemmelse med herom gældende regler og skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

9.2. Foreningens økonomi baseres på sponsorstøtte, og gaver samt medlemskontingenter, der fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter evt. gebyrer, herunder indmeldelsesgebyr.

Aktiv-medlemmer betaler et aktiv-kontingent, fastsat af generalforsamlingen.

Kontingent for Personlige medlemmer og Passiv-medlemmer fastsættes ligeledes af generalforsamlingen.

10. Ændring af vedtægter og foreningens opløsning
10.1. Vedtægtsændringer eller forslag til ophævelse af foreningen kan kun gennemføres, når mindst halvdelen af de mulige stemmer, jf. pkt. 5.4., er til stede, og når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10.2. Er vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse af foreningen vedtaget med 2/3 dele af de afgivne stemmer, uden at halvdelen af stemmerne er tilstede, indkaldes med 3 ugers varsel til ny generalforsamling, på hvilken spørgsmålet eller forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antal fremmødte.

10.3. Bestyrelsen indstiller, hvorledes den eventuelle nettoformue – i tilfælde af opløsning – skal anvendes til alment velgørende hospiceformål.Dirigent på den ekstraordinære generalforsamling d. 10. maj 2003, hvor vedtægterne vedtoges:


Jacob Elverum, Odense
advokat

BESTYRELSEN:
Valgt på den ordinære generalforsamling i Odense d. 10. maj 2003
Formand: Ole Bang, Slagelse (genvalg)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Aja Høy-Nielsen, Esbjerg (genvalg)
Arne Skipper, Odense (genvalg)
Ester Larsen, Kerteminde (genvalg)
Knud Ole Pedersen, Aalborg (genvalg)
Alf Mulnæs, Roskilde (nyvalg)
Else Marie Lerche, Odder (nyvalg)

Bestyrelsen efter konstitueringen

Bestyrelse & Udvalg 2003


BLIV FRIVILLIG
Der er altid brug for flere frivillige inden for hospice bevægelsen. Det kan være i Hospice Forum Danmark, på et Hospice eller i en støtteforening. Læs mere her >
hf_billede_hojre
Nyheder
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere