BLIV STØTTEMEDLEM
Støt os med dit medlemsskab og hjælp os med arbejdet for at alle med livstruende sygdomme får mulighed for at komme på hospice.

Overskrift:

Etiske dilemmaer under Corona-nedlukningen

05. august 2020 Temaer: Ansat på Hospice  |  Hospicer
Kort tekst - blokvisning (max 80 tegn):
På Hospice Søholm i Aarhus har man oplevet at stå i en række dilemmaer under corona-nedlukningen. Hospicechef, Dorthe Kjær Iversen fortæller her om, hvordan de har håndteret udfordringerne.
YoutubeEmbed:
Brødtekst:
Soeholm_web

Covid-19 pandemien har sat store krav til alle medarbejdere i sundhedssektoren. Krav om omstillingsparathed og ændrede procedure som har gjort det vanskeligt at tilbyde støtte og behandling i samme grad som før covid-19.


På Hospice Søholm i Aarhus, har vi som følge heraf, sat fokus på medarbejdernes arbejdsforhold. Vi har i samarbejde med konsulentfirmaet Etikos, igangsat en indsats med fokus på "Håndtering af etiske dilemmaer på Hospice Søholm i Aarhus – både under covid-19 krisen og dilemmahåndtering mere generelt" Indsatsen har taget udgangspunkt i kerneopgaven at, "vi i samarbejde skaber de bedste rammer for patientens sidste tid".


Alle medarbejdere har været tilknyttet indsatsen. Det betyder i praksis at køkkenpersonale, sygeplejersker, præst, psykolog, pedel, ledelse, administration, servicepersonale mv. har gennemgået den samme undervisning og drøftet de samme dilemmaer. Formålet har været at støtte medarbejderne i, at håndtere de mangeartede og nye etiske dilemmaer, samt at give et fælles sprog og meningsfuld tilgang til at drøfte dilemmaer og de vinkler der er ind i et dilemma. Det har været formålet, at medarbejderne på hospice Søholm får en fælles tilgang hvortil man kan italesætte, reflektere og handle via den praktiske etik.


Indsatsen har inkluderet to undervisningsseancer. Medarbejderne er blevet præsenteret for praktisk etik set ift. kerneopgaven og håndtering af dilemmaer. De er præsenteret for det etiske landskab, nærhedsetikken, pligtetikken og konsekvensetikken og de tre etikker er set som forskellige blikke på kerneopgaven, hvor krydsfeltet mellem den private, professionelle og organisatoriske etik har været referencerammen. Ligeledes har der været blik ind i de etiske principper, hvorfra etiske dilemmaer er analyseret med flere interessenters øjne.


Arbejdet med det etiske landskab, har åbnet op for en indsigt i forskellige faggruppers opgaver, og måder at handle i dilemmaer, ligesom det har skabt et rum hvor bevæggrunde for handlinger analyseres, og derved at der skabes større konsensus for de beslutninger, handlinger og reaktioner der har været og er under covid-19 pandemien. –vores forestilling om den gode løsning af et etisk dilemma er baseret på hvorfra vi ser dilemmaet. Løsningerne er mangfoldige når udgangspunktet er fra hvert sit sted i det etiske landskab. Det er derfor den brede vinkling og nuancering, som åbner op for forståelse, accept og evnen til at håndtere dilemmaet.


Nærhedsetikken har med sin medmenneskelige idealisme, blik for fornemmelser og følelser og skaber med tilliden til hinanden kvalitet i relationen hvor der er plads til det individuelle. Pligtetikken taler til vores fornuft, håndhæver det principielle og skaber en fælles retning. Konsekvensetikken tager udgangspunkt i strategiske prioriteringer, hvor en udfordring bliver vejet op mod hvilken nytte en handling vil have, altså en prioritering af muligheder.  Arbejdet åbner op for bevidstheden om, at mødet med det sårbare i mennesket ikke er enkelt, men at det kan belyses og vinkles til et nuanceret niveau, hvor vores handlinger bliver bevidst kompetente og sker ud fra et etisk bevidst grundlag.


Den skematiske tilgang i konceptet er med til at folde perspektivet ud, skabe overblik og forståelse, også når løsningerne ikke altid stemmer overens med vores private eller fagfaglige overbevisning. Det har givet refleksioner i praksis over mødet med patienterne. Tilgangen har ligeledes tilført en opmærksomhed på at dybden og refleksionerne ikke givetvis fjerner dilemmaet, men at reflektionen kan give roen til at acceptere, at noget ikke kan løses, men skal bæres.


Forløbet har givet Hospice Søholm lyst til at arbejde videre med etikken og til at implementere de etiske principper i hverdagen, sådan at de bliver en integreret del af vores forholdemåde, og dermed en praktisk håndtering af mødet med etiske dilemmaer. Særligt er vi optagede af at skabe et fælles sprog og forståelsesramme for etiske dilemmaer, idet vi tror på at vi hermed kan være med til at de etiske dilemmaer bliver set i et udviklende, helhedsorienteret og fremsynet narrativ. Et narrativ hvor det bliver mindre tungt for os at være i beslutningerne og dermed bliver mindre tungt at bære.


Læs mere link: